ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม Science Show เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566

โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องแล็ปวิทยาศาสตร์

        กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น  สามารถทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามที่ได้วางแผนไว้ 

อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  กล้าแสดงออก  โดยนำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับสารต่างๆ รอบตัวนำมาคิดอย่างเป็นระบบ

ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และนำมาจัดแสดงในกิจกรรมครั้งนี้

289859328985962898595 2898591