ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ Recycle

ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม พ.ศ. 2566

    ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 1-3 เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ , มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน , มี

ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและตระหนักรู้คุณค่าและมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1612816130