ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Love Dictionary ในวันที่ 20-24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 โดยเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ให้เป็นผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ จากการค้นคว้าหาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปพัฒนาความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

42