ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Design Contest ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม พ.ศ 2566

ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน , รูู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

2451424515