ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม Creator Contest ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

 โดยนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและสามารถสืบค้นและประมวลผลข้อมูลได้และสามารถเลือกรับและใช้สื่อเพื่อสืบค้นและประมวลผลให้เป็นประโยชน์

S 34930694 0S 34930696 0