ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้จัดกิจกรรมสาธิตประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ป.4-6 ระหว่างวันที่

2-4 สิงหาคม พ.ศ. 2566

    ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมในกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ , มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต , มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งตระหนักรู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 2190521906