ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม ความรัก 3 สถาบัน ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

    ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 1 - 12 เข้าร่วม ในรูปแบบของการอัดคลิปบทเพลงส่งเสริมคุณธรรม และความรักชาติ  โดยมีกรรมการเป็นนักเรียนในระดับชั้นและคณะครูผู้ทรงวุฒิร่วมกันตัดสิน  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

346553346554

346555346556