กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน ฝ่ายวิชาการ

 

วันที่ 10 มกราคม 2567 งานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้หัวข้อ “จินตนาการที่เป็นไปได้” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความรู้ทางวิชาการ มุ่งให้นักเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการนำเสนอรูปแบบ วิธีแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

1923

2019

0310