ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดกิจกรรม

เลือกสรรคนดีเป็นศรีสภา  ในวันพฤหัสบดีที่ 18  มกราคม  พ.ศ.2567

     โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครประธานสภานักเรียนทำการประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้งเพื่อชี้แจงนโยบายของพรรคผ่านทาง

คลิปวีดิทัศน์  โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6  และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 1 - 12 ชม

และตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  

    สรุปผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  ประจำปีการศึกาษา 2566  พรรคที่ได้รับการไว้วางใจด้วยคะแนนเสียงสูงสุด  คือ 

พรรค  Stephanie  โดยนางสาวภัคอนงค์  ริมชัยสิทธิ์  

511723514319