ฝ่ายวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดกิจกรรมศิลปะมาโชว์  เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

    โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 1 - 12 เข้าร่วม

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันแสดงผลงานนักเรียนของฝ่ายวิชาการ  ณ ใต้อาคารเซนต์โยเซฟ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานอย่างภาคภูมิใจในด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และส่งเสริมให้

นักเรียนมีสภาวะทางอารมณ์  และสุขภาพจิตดีเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

504070504071