กิจกรรมคณิตกับความพอเพียง  วันที่ 6 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  มัธยมศึกษาปีที่ 6

📌สถานที่จัด  กิจกรรมในชั้นเรียน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษากำหนด
0203
0406