ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมคณิตศิลป์ด้วยเทคโนโลยี ระหว่างวันที่1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

    ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 1 - 12 เข้าร่วม

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในแต่ละระดับชั้น 

    โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการนำเสนอรูปแบบวิธีการแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์

ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้ังส่งเสริมเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และ

นำเสนอผลงาน

371466371464