ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

    ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในคาบเรียนวิชาศิลปะ  โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะผลงานด้านศิลปะตามจินตนาการและเกิดความภาคภูมิใจ

351997351998