ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 8 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

    ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 4 - 12 เข้าร่วมโดยพูด

สุนทรพจน์เกี่ยวกับคุณค่าและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด

351943351944351945351942