ฝ่ายวิชาการ  งานห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมสนุกขำๆกับปริศนาคำทาย ระหว่างวันที่ 1 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

    ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุดประถมและห้องสมุดภาคภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนร่วมกันศึกษาความหมายของคำพังเพย สุภาษิตไทยและตอบคำถามจากภาพที่กำหนดให้  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

346864346861

346862346863