ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566

โดยมีโครงงาน จำนวน 39 ชิ้น นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดทำโครงงานทำให้ได้ ฝึกทักษะ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้ใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานในการทำโครงงานจนสำเร็จ

232629 0232637 0

232633 0232634 0