ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดคัดลายมือ และเขียนพู่กันจีน ระหว่างวันที่ 11 กรกฏาคม - 11 สิงหาคม พ.ศ.2566

 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพและมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

15