ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระหว่างวันที่ 11 กรกฏาคม - 11 สิงหาคม พ.ศ.2566

 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณในการนำเสนอข้อมูลความรู้โดยใช้ภาษาอย่างสละสลวยริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม

45