ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมคณิตคิดเพลง ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ซึ่งรูปแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นโดยนักเรียน จะมีการนำสูตรทางคณิตศาสตร์มารังสรรค์แต่งเป็นบทเพลงและ ทำนองประกอบเพลงที่เหมาะสมกับบทเรียนของตนเอง รวมถึงออกแบบท่าทางประกอบเพลง ทั้งนี้กิจกรรมได้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการฝึกการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการทำงานร่วมกันเป็นทีมรวมถึงมีการปรับปรุงพัฒนาผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำเสนอรูปแบบผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการส่งกำลังใจและแรงเชียร์ให้กับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน

S 29483256 0S 29483254 0