ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระหว่างวันที่ 3-31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

    ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 4-12 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุดประถม ,ห้องสมุดมัธยมและห้องสมุดภาคภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

101794101795