ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือกระหว่างวันที่ 2-11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 1-6 เข้าร่วม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและผลงานด้านกีฬา , รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพด้วยการออก

กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่ดี , เห็นคุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสม

43096430984309743136