ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายไทยระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 1-12 เข้าร่วม โดย

กิจกรรมนี้จัดให้มีการชมวีดิทัศน์และจัดแสดงป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับพระบิดาแห่งกฎหมายไทยและความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับกฎหมาย  รวมทั้งการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

430484304943052430534305443051