ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

     ซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 , นักเรียนและผู้ปกครองในภาคภาษาอังกฤษ

เกรด 1-12 เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ 

    โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  และส่งเสริมให้

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ทั้งนี้มีตัวแทนครูและนักเรียนไปถวายเทียนพรรษา

พร้อมทั้งปัจจัย ณ วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร

40544052