ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

โดยนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงงาน มีความกระตือรือร้น และเตรียมพร้อมในการนำเสนอเป็นอย่างดี มีโครงงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งหมด 45 โครงงาน และได้นำมาจัดแสดงใต้อาคารเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ระหว่างเวลา 11.40น. – 12.30 น. โดยมีคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม ให้คำแนะนำแก่นักเรียน และประเมินผลงานของนักเรียน

23