ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือและเขียนพู่กันจีน ในวันที่ 11 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพและมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

2224