ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ในวันที่ 11 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณในการนำเสนอข้อมูลความรู้โดยใช้ภาษาอย่างสละสลวยริ่เริ่มสร้างสรรค์ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม

1311