ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 โดยมาแมร์บุญรักษา ศรีตระกูล เป็นประธานในพิธี เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มาเซอร์ คณะครู นักเรียนและผู้ร่วมงาน ซึ่งภายในการมีการจัดแสดงผลงานรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนในทุกระดับชั้น บอร์ดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย การประกาศผลการประกวดคัดลายมือ การแต่งคำประพันธ์ของนักเรียน ซุ้มหมอภาษาที่ช่วยดูแลนักเรียนในการฝึกทักษะการอ่านและการพูดออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องและเกมที่ทั้งให้ความรู้และความสนุกต่อนักเรียน

54