ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ในวันที่ 20-24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณและผลงานของสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก รวมทั้งกวีคนอื่น ๆ เพื่อให้เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป

32