กิจกรรม สรรสร้างอาหารจานสุขภาพ ม.1-6

ฝ่ายวิชาการ งานจัดการเรียนการสอนได้จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2567

 

ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมสรรสร้างอาหารจานสุขภาพ ม.1 - ม.6

ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2567 ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ในโครงการทักษะเสริมอาชีพ เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึง

ความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาประยุกต์ใช้โดยกระบวนการทางปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์จริง แก้ปัญหาแสวงหาความรู้ การทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมสรรสร้างอาหารจานสุขภาพ นักเรียนรู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดัดแปลงอาหารเมนูต่างๆและ เห็นคุณค่าอาหารทางโภชนาการเพื่อประโยชน์ของร่างกายและสุขภาพที่ดีและเหมาะสมกับวัย

0102

0304