ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์

D272738C0435B58B7891EFF4C91F444570BA482A469670891799183745