ฝ่ายบริหารจัดการ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายบริหารจัดการ  งานบริการและสวัสดิภาพ  ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันจันทร์ที่  12  มิถุนายน ถึง วันศุกร์ที่ 16  มิถุนายน 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญ

ของการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมที่จะเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

 S 56934418S 56934417

S 56934415S 56934412

S 56934416S 56934414