ฝ่ายบริหารจัดการ  งานบริการและสวัสดิภาพ  ได้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักและหยอดโปลิโอ และวัคซีนป้องกัน

โรคหัด หัดเยอรมัน  วันจันทร์ที่  4  กันยายน  2566   

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักและหยอดโปลิโอ และวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน  เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากโรค

ติดเชื้อที่สามารถติดต่อได้ผ่านทางการสัมผัสจากสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่มีเชื้อนี้อยู่  เด็กจึงควรได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ 

S 192602211S 192602215

S 192602208S 192602219