ฝ่ายบริหารจัดการ   งานบริการและสวัสดิภาพ   ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

 เมื่อวันจันทร์ที่  26   มิถุนายน   2566   พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สำนักงานเขตบางรัก  เจ้าหน้าที่ศูนย์

บริการสาธารณสุข  23  สี่พระยา  เพื่อเป็นการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารรวมถึงการดูแลเรื่องมาตรการในการป้องกัน

การปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหาร   ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในการอุปโภคและบริโภคอาหารและน้ำที่สะอาดถูก

สุขลักษณะ

352374173 645030527651411 8040903955817185724 n356664954 645029957651468 7952967559759106551 n

349851833 645033604317770 8116554880610895034 n350141168 645033874317743 2855878575098735839 n