ฝ่ายบริหารจัดการ   งานบริการและสวัสดิภาพ  ได้จัดอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  วันจันทร์ที่  26  มิถุนายน  2566

 ให้พนักงานขับรถและพนักงานคุมรถโรงเรียน  วันจันทร์ที่  26   มิถุนายน   2566   เพื่อให้พนักงานขับรถและพนักงานคุมรถโรงเรียน

ได้รับความรู้  สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด  และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก 

เซอร์เกศแก้ว  พรรณเชษฐ์  กล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาทในครั้งนี้  โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด  60 คน

349175062 646103970877400 3462529641089182238 n7572

348656323 646103810877416 5043812536183571997 n352335914 646103794210751 6127728429264628013 n