ฝ่ายบริหารจัดการ  งานบริการและสวัสดิภาพ  ทำการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย  ประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อวันเสาร์ที่  3  มิถุนายน  2566  ฝ่ายบริหารจัดการ  งานบริการและสวัสดิภาพ  รวมกับเจ้าหน้าที่ของ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  ได้ทำการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันและยับยั้งการระบาด

ของโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งป้องกันการวางไข่ของยุงลายบริเวณโดยรอบโรงเรียน

1120

1322

3324