ฝ่ายบริหารจัดการ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน  ให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  ปีการศึกษา 2566

ฝ่ายบริหารจัดการ งานบริการและสวัสดิภาพ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  

ปีการศึกษา 2566  ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่  8 มิถุนายน และ วันศุกร์ที่ 9  มิถุนายน  2566  โดยศูนย์สุขภาพเวลเนสเวิลด์

ให้กับนักเรียน  คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้ไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธ์ุได้ง่ายและบ่อย

ฝ่ายบริหารจัดการและฝ่ายกิจการนักเรียนจึงตระหนักและเห็นความสำคัญ

3527341735277466

353049174353007695

352813152352805464