ฝ่ายบริหารจัดการ   งานสุขอนามัยและโภชนาการ    ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหาร   วันอังคารที่  6   ธันวาคม   2565

ฝ่ายบริหารจัดการ   งานสุขอนามัยและโภชนาการ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล   สำนักงานเขตบางรัก

ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งทางด้านกายภาพ  ชีวภาพและด้านเคมี   เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหาร 

ทั้งนี้นักเรียนจะได้บริโภคอาหารอย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  จะได้มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็ม

ตามศักยภาพต่อไป 

S 50610207     S 50610203

S 50610206     S 50610210