ฝ่ายบริหารจัดการ   งานสุขอนามัยและโภชนาการ  ได้จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาะารณสุข  วันเสาร์ที่  12  พฤศจิกายน  2565

วันเสาร์ที่  12  พฤศจิกายน  2565  จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขให้กับนักเรียนอาสาสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

จำนวน  46  คน  มัธยมศึกษาปีที่  5  จำนวน  61  คน  คุณครู จำนวน  11  คนและผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน  พนักงาน

ของโรงเรียน จำนวน  30  คน  รวม  148  คน  เพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  สามารถช่วยเหลือ

ตนเองและบุคคลใกล้ตัว  กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากนาวาอากาศโทนายแพทย์เดชาพล  บูรณพิทักษ์สันติ  เป็นวิทยากร

มาให้ความรู้ในครั้งนี้

14112565     1411256519

1411227     1411256524