ฝ่ายบริหารจัดการ   งานสุขอนามัยและโภชนาการ  ได้จัดกิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย   ปีการศึกษา 2565

 ฝ่ายบริหารจัดการ  งานสุขอนามัยและโภชนาการ  จัดกิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลายขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังยุงที่เป็นพาหะ

และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ในเบื้องต้น  อีกทั้งยังสามารถป้องกันตนเองโดยนำความรู้ที่ได้รับ

ไปเผยแพร่แก่ผู้ที่ใกล้ชิดได้

S 49389591   S 49389595

S 49389604ิิิิ   S 49389602