วันจันทร์ที่ 13  ถึง วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 งานสุขอนามัยและโภชนาการ ฝ่ายบริหารจัดการ

ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมที่จะเรียนรู้ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มตามศักยภาพตลอดปีการศึกษา 2565

 0102