วันพุธที่  3   สิงหาคม   2565   งานจราจรและความปลอดภัย   ฝ่ายบริหารจัดการ

 กิจกรรมการฝึกซ้อมหนีไฟจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและรู้จักป้องกันตนเอง  หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ

ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  เป็นการเตรียมความพร้อม  สามารถควบคุมสติตนเองไม่ให้ตื่นตระหนกเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินหรือ

สถานการณ์เพลิงไหม้ขึ้น

 LINE ALBUM 220804 64   LINE ALB220804 42

LINE ALBUM220804 66    LINE ALBUM220804 60