P1011810LINE ALBUM G.3

P1010656P1010444

 

ได้จัด กิจกรรม Sport Competition เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 โดย มีการจัดแข่งขันกีฬาดังนี้

   G.1-G.3 การแข่งขันวิ่งผลัดสิ่งกีดขวาง
   G.4 การแข่งขันแชร์บอล
   G.5 การแข่งขันแฮนด์บอล
   G.6-G.8 การแข่งขันแชร์บอล
   G.9 การแข่งขันวอลเลย์บอล
   G.10 การแข่งขันบาสเก็ตบอล
   G.11-G.12 การแข่งขันวอลเลย์บอล
โดยการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักการปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม