P1012913  P1012952

20240129 090432  P1013033

 

กิจกรรม Quiz Bee จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยจัดขึ้นเพื่อฝึกนักเรียนให้รู้จักการแก้ปัญหาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนักเรียนแต่ละทีมได้ช่วยกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์