กิจกรรม English Fair จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมนี้