กิจกรรม English Contest จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนักเรียนในการใช้ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

หัวข้อในการจัดการแข่งขันมีดังนี้

G1 Song Monologue(Songalogue) 

G2 Story Telling

G3 Story Telling

G4 Finish the Story

G5 Poem Recitation

G6 Dramatic Story Telling