1

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-14.00น. ภาคภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ณ โรงแรม Novotel Siam Square
  โดยนักเรียน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ Grade 11/3 และ 12/3 ได้เรียนรู้การบริหารงานด้านธุรกิจในส่วนต่างๆของโรงแรม และได้เรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก Dining Etiquette เพื่อเป็นการเริ่มต้นศึกษา และเข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลต่อเศรษฐกิจไทย

2
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-12.00น. ภาคภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ณ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล
  โดยนักเรียน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน Grade 10/1 ,11/1 ,12/1 ได้เรียนรู้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านภาษาจีน และมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและยังได้มีโอกาสฝึกเขียนภู่กันจีน นอกจากนี้ยังนักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน

3
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00-13.00น. ภาคภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ณ สถาบัน Ecole Ducasse Bangkok
  โดยนักเรียน แผนการเรียนภาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส Grade 10/4 ได้ฝึกใช้ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน กับเจ้าของภาษา ณ สถาบันที่นักเรียนได้ศึกษาดูงาน เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาฝรั่งเศส ให้นักเรียนกล้าที่จะสื่อสารกับเจ้าของภาษา นักเรียนได้รับความรู้ทางวัฒนธรรมฝรั่งเศส ในเรื่องชื่อขนมต่างๆ วิธีการทำขนมและได้ทดลองทานขนมของฝรั่งเศส ซึ่งนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี้นักเรียนได้เห็นโอกาสการศึกษาต่อในสาขาอื่นเพิ่มเติมจากภาษาฝรั่งเศส