พิธีบูชาขอบพระคุณ ครบรอบ 50 ปี การอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราช แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

งานแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ส่งนักเรียนคาทอลิก จำนวน 21 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม โอกาสครบรอบ 50 ปี การอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราช แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และครบรอบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล ของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ซึ่งท่านได้เป็นแบบอย่างเฉกเช่น ผู้เลี้ยงแกะที่ดี ในการปกครองบรรดาสัตบุรุษ ทั้งด้านอภิบาลคริสตชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนของ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อีกทั้งการเป็นประกาศกเผยแผ่พระวาจา ของพระเจ้ามาโดยตลอด และในโอกาสนี้นักเรียน SJC Chorus จำนวน 13 คน ได้รับเกียรติ เข้าร่วมขับร้องบทเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณอีกด้วย

030666 05

030666 06

030666 08

030666 09

030666 10

030666 11

030666 13

030666 14

030666 15

030666 16

030666 17

030666 18

030666 19

030666 20

030666 21

030666 22

030666 23

030666 24