ส.2 ก.ย.2566  ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ป.4-6 , เกรด 4-6 , ม.1-3 และเกรด 7-9

งานอภิบาล ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
จัดฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 , เกรด 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 , เกรด 7-9
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2566
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคาทอลิกมีความเชื่อ ศรัทธา ตระหนักถึงหน้าที่ของคริสตชนโดยผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

02092566 01

02092566 02

02092566 03

02092566 04

02092566 05