พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเปิดปีการศึกษาสำหรับนักเรียนและปฐมนิเทศ  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566

งานส่งเสริมด้านความเชื่อ  ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม และงานปกครองนักเรียนและฝ่ายกิจการนักเรียน  ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณพระเปิดปีการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  โดยมีคุณพ่อยอแซฟ  ทัศมะ  กิจประยูร  จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  และได้เสกอุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  หนังสือแบบเรียน  และอุปกรณ์กีฬา  เพื่อเป็นสิริมงคล  ความก้าวหน้า  และการพัฒนาชีวิตนักเรียนในการเริ่มต้น  และตลอดปีการศึกษา  อีกทั้งคุณพ่อได้แบ่งปันข้อคิดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  เรื่อง “กุลสตรีไทยที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม”  พร้อมย้ำในเรื่อง  คนเราถ้าไม่ช่วยใครก่อน  แล้วใครจะช่วยเรา  อีกทั้งเราต้องมีฝัน  แต่ควรเป็นฝันที่มองไกล  แล้วไปให้ถึง
          จากนั้นพบมาเซอร์สายชั้น หัวหน้างานปกครองนักเรียน  เพื่อทบทวนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ของนักเรียน  รวมทั้งได้มีการทบทวนมารยาทเรื่องการไหว้และการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ที่ถูกต้องตามแบบสากล  และจบด้วยการแนะนำคณะกรรมการสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2566

250566 02

250566 03

250566 04

250566 05

250566 06

250566 07

250566 08

250566 09

250566 10

250566 11