ทดสอบความรู้พระคัมภีร์ "หนังสือเลวีนิติ"  วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม งานอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน เข้าร่วมทดสอบความรู้พระคัมภีร์ “หนังสือเลวีนิติ” รอบชิงชนะเลิศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2023 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนทุกคนได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นตัวแทนในระดับชั้นเข้าทดสอบความรู้พระคัมภีร์ “หนังสือเลวีนิติ” รอบชิงชนะเลิศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2023 และทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองต่อไป โอกาสนี้ขอขอบพระคุณเซอร์มารีอา อัจฉรา สุภาไวย์ ผู้ อำนวยการโรงเรียน เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ที่กรุณาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการทดสอบความรู้พระคัมภีร์ “หนังสือเลวีนิติ” รวมทั้งคุณครูผู้สอนคำสอนและคุณครูผู้ประสานงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ให้การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

140966 02

140966 03

140966 04

140966 05

140966 06

140966 07

140966 08

140966 09

140966 10

140966 11

140966 12

140966 13

140966 14

140966 15

140966 16

140966 17